Konzultace

A/ Konzultace osobní:

  • První setkání
  • Pojetí konzultace
  • Jak konzultace probíhá

B/ Konzultace na dálku

C/ Jak vnímám duševní stav člověka

D/ Jak vnímám fyzický stav člověka


A/ Konzultace osobní:


První setkání

Abychom nejlépe v jedné hodině stihli co nejvíce, prosím, abyste si předem promysleli otázku či téma, které momentálně nejvíce hýbe Vaší duší. V takto limitujícím čase Vám budu moci zprostředkovat jen takové odpovědi z onoho světa, které jsou v daném přítomném okamžiku pro Vás rozhodující a nejaktuálnější! Proto buďte prosím připraveni, ale nestresujte se, nakonec se důvod setkání vždy ukáže. :)

Časový rozsah

1 hodina je velmi limitující, zvláště jedete-li z dálky. 1,5 hodiny je naprosto dostačující a optimální. 2 hodiny jsou maximální a možné jen na Vaše požádání. Délku konzultace si v podstatě řídíte sami, já jen budu flexibilně reagovat na Vaše podněty.

Finanční vyrovnání,

které mi poskytujete je odměnou za kvalitu a hodnotu mé práce, nikoliv pouze za čas, který Vám věnuji, přestože ceník je vytvořen v hodinovém rozsahu. /www.helenavesela.cz/cenik/


Pojetí konzultace

Poradenství, které poskytuji, vyhledávají lidé, kteří ve svém životě řeší záležitosti duševní, fyzické nebo současně obojí. Při konzultaci ve smyslu psychoporadenství využívám schopnosti jasnoslyšení. Více se o tomto tématu můžete dozvědět na stránce Jak vnímám duševní stav člověka. Pro zjištění zdravotního stavu využívám schopnosti jasnocítění, o kterém se více dozvíte na stránce Jak vnímám fyzický stav člověka.

Celostní přístup

Má práce je založena na celostním přístupu. Člověka vnímám jako bytost duchovní podstaty, momentálně vlastnící hmotné tělo. Bytost svéprávnou, tedy se svobodnou vůlí k rozhodování a s ní spojenou zodpovědností.

Fyzické tělo je pro mě monitorem toho, co se odehrává v duši. Tělo nikdy nelže. U fyzických onemocnění se zabývám v první řadě duševními příčinami, následně energetickými blokádami a na závěr důsledkem, tj. projevy fyzickými. Obrácený postup je také možný. Nezpracované duševní stavy způsobují blokaci energie v energetických drahách a tyto blokády se jednoho dne projeví fyzickou nemocí. Cesta od příčiny k důsledku má svoji posloupnost. Má-li být uzdravení trvalé, nasměruji příchozího ke změnám na všech třech úrovních, které nelze od sebe oddělit. Volbu ponechám na klientovi.

Jaký smysl konzultace má?

Sdělené informace by měly být pouhou nápovědou pro toho, kdo hledá... Zda se člověk nabídnutým směrem vydá a rozhodne pro změny, je pouze a jen jeho svobodná vůle. Zodpovědnost ohledně pomoci neseme oba. Klient za to, jakou pomoc se rozhodl přijmout, já za to, jakou pomoc mu nabízím.

Většina klientů se loučí s povzdechem: "Vždyť já to všechno vím! Vlastně jste mi neřekla nic nového". A mají pravdu. Jen ji "zde" nehledali, jen ji "zde" neviděli a jen s ní nic nedělali. :) Cílem je tedy nejen nasměrovat, ale také dodat odvahu, povzbudit, aby člověk svému cítění důvěřoval. A hlavně, aby se rozhodl k činům. Existuje jen jediný člověk, který může potvrdit pravdivost mých sdělení... a to je pouze klient sám. Neboť on je jediný, při troše upřímnosti k vlastní osobě, kdo ví, zda se o pravdu jedná či nikoliv.

Hodnota mé práce pak dle mého názoru spočívá v tom, že Vám "to" sdělil někdo, kdo Vás nikdy neviděl a nezná Váš příběh. A to může u člověka vyvolat zamyšlení v mnoha rovinách. A též odstartovat touhu po poznání, vědění a zkoumání... především vlastního života.

V porozumění vlastnímu životu dostává každý z nás devizu, na které může stavět až do konce svých pozemských dní. Troufám si říci, že i po nich... :)

Minulé životy ano či ne?

  • Přestože mohu děje z minulých životů vnímat, stavím se zásadně proti regresím, hypnózám (prováděným mimochodem i studovanými psychology) a podobným technikám, které uvádějí člověka do změněného stavu vědomí, a tím si dovolují zbavit ho svobodné vůle! Co Stvořitel neučiní, dovolí si člověk! Z neznalosti zákonů onoho světa, z nevědomosti a... z ješitnosti.
  • Osobně mám k získávání informací o minulých životech velký respekt. Ctím smysluplnou pásku přes oči danou Stvořitelem při narození, díky níž si minulé životy nepamatujeme. Jen v přítomnosti se lze vyvíjet a duchovně růst. Jsou-li informace o nich pro duchovní vývoj člověka důležité, dozví se je v pravý čas přirozeným způsobem bez ohrožení např. ve snu, v hlubokém a silně prožívaném stavu, jako Déjà vu apod. Informace z minulých životů sděluji jen tam, kde dlouhodobé, osobní snažení a dosavadní pomoci byly neúspěšné, za plného vědomí, spíše v náznacích a obecných obrazech vyneseme na povrch "ústřední téma", které má smysl pro přítomnost.


Jak konzultace probíhá

  • Poprosím Vás, abyste mě uvedl do obrazu, co máte na srdci, co Vás přivádí v tomto čase, a zeptám se, zda máte nějaké očekávání.
  • Poprosím Vás o podepsání Informovaného souhlasu o mých službách, kopii dám i Vám. Tím stvrzujete, že víte "do čeho jdete".
  • Zahájíme konzultaci. Kdykoliv můžete reagovat na má sdělení a já na Vaše, takže se konzultace odvíjí vlastní cestou. Prostě "necháme se vést":)
  • Rozloučíme se. Váš telefonní kontakt, který dočasně vlastním z důvodů objednání termínu, před Vašima očima ve svém diáři "vyzmizíkuji", a proto Vám nepředložím k podpisu GDPR. Klienti mě vyhledávají jednou za rok nebo jednou za život, jejich mob. čísla neuchovávám. GDPR mi podepisují klienti, kteří se v nějaké časové periodě opakovaně vrací. Přesto nechám volbu na Vás. Přeji Vám hodně sil k uskutečnění nutných vnitřních změn a hodně štěstí na Vaší nové cestě s novými podněty, pokud se je rozhodnete v životě realizovat.


B/ Konzultace na dálku


Princip je stejný jako u konzultace osobní, ale pro identifikaci je nutné znát klienta z osobního setkání nebo celé jeho jméno a celé datum narození nebo mít k dispozici fotografii.

Oslovíte-li mě, požádám Vás o email, kde poprosím o zaslání jednoho prostředku k identifikaci (celé jméno a fotografie nebo datum narození) a o "uvedení do obrazu", co potřebujete řešit. Já si připravím příjem informací na dálku, vytvořím si osnovu, podle níž pak konzultaci po telefonu povedu. Zavolám Vám, že mám příjem hotov a domluvíme si telefonickou (Skype) konzultaci. Kdykoliv během hovoru mi můžete vstoupit do řeči a reagovat. V kontaktu s Vámi budu stále vnímat i další informace z onoho světa k Vám. Tím rozvineme rozhovor, který by měl rozkrýt příčiny a nabídnout nový směr.


C/ Jak vnímám duševní stav člověka 


Jasnoslyšení

Má schopnost jasnoslyšení mi umožňuje vnímat jemné mimosmyslové informace a prostřednictvím svého energetického pole komunikovat s energetickým polem jiného člověka.

Otevřela se u mě spontánně, po několika letech vnitřního duchovního úsilí stát se lepším člověkem a sloužit nejvyššímu dobru. Neabsolvovala jsem žádný mentální trénink ani podobné techniky. Považuji je za nebezpečné, zasahující do přirozených dějů. Z mé strany se jednalo pouze o silné přání pomáhat tímto způsobem druhým lidem.

Vnitřním hlasem slyším informace, které nemohu vymyslet, neboť klienta často osobně neznám. Nejsem však médium, nesu plnou odpovědnost za to, jakým způsobem slyšený vjem klientovi předám (otázka, popis, příběh, obraz, pohybový projev, intonace hlasu) a co v něm zvolenou formou vyvolám.

Tuto schopnost je možné uplatnit i na dálku, neboť se jedná o mimosmyslové vnímání, které není ohraničené prostorem ani časem.

Jsou sdělení pravdivá?

Pravdivost sdělení může potvrdit jen klient sám. Sdělím-li mu něco, co si neuvědomoval, jeho duše často zareaguje vnitřním hnutím, reakce se projeví citem... a potvrdí pravdivost.

Udržet schopnost jasnoslyšení čistou, znamená v pokoře požádat o dovolení smět být nástrojem vyšších sil a umět odolat očekávání a požadavkům některých klientů, protože chtění pomoci za každou cenu, může velice lehce vyvolat zakalení informace.

Z vyššího hlediska bývá někdy léčiteli informace zastřena, protože člověk musí projít důležitým prožitím sám. Zde se jedná o karmické vyrovnání nebo o něco, co překonáním povznese dotyčného duchovně vzhůru. Bylo by mu vzato něco, co nutně potřebuje k vývoji. Nemusí se tedy jednat o neschopnost léčitele rozpoznat problém, jak si někdy lidé mylně myslí, ale o zcela záměrné zastínění skutečnosti za výše popsaným účelem.

Tato léčitelská práce se řídí vyššími zákony, se kterými nemůže nikdo bez následků manipulovat pro své nebo cizí potřeby. Na rozdíl od zákonů lidských.

Může se stát, že klienta láskyplně odmítnu, protože pro něho nejsem tou správnou pomocí. Nejsou všichni pro všechny. Může se stát, že ačkoli pracuji jako "léčitel", doporučím klientovi operaci nebo medicínskou léčbu.

Jaký to má smysl

Informace pomáhají rozkrýt obraz řešené záležitosti tím, že podpoří zamýšlené správné jednání člověka, které nedošlo ještě k činu, nebo si ho člověk nebyl zcela vědom, a podpoří ho v jeho úsilí. Není cílem dávat lidem berličky, když mají zdravé nohy. Cílem je posílit zdravé nohy! Říká se, že nemoc tkví v povaze člověka. Vynesení nesprávných postojů a názorů na světlo, může být také osvětlující pomocí.

Věta "Vždyť já to všechno vím!" a "No, to jste mi ale neřekla nic nového!" je vždy potvrzením mnou správně zachycených vjemů a úspěšné konzultace. Jedna z nejkrásnějších zpětných vazeb sdělená mi v různých obměnách zní: "Děkuji. Moc si přeji to všechno změnit a napravit." Co více si pak mohu přát já?

Ale to už může... a musí udělat každý člověk sám. Jde o úsilí, které je příliš důležité pro jeho bytí, než aby ho mohl přenechat někomu jinému.


D/ Jak vnímám fyzický stav člověka 


Za tímto účelem využívám schopnost nazývanou jasnocítění. Jde o schopnost léčitele cítit cizí obtíže ve vlastním těle.

Mé zhodnocení zdravotního stavu vypovídá o energetickém oslabení orgánů nebo jednotlivých částí těla. Jestliže se tyto energetické změny projevily již ve fyzickém těle a klient o nich ví, pak jsme ve shodě. Pokud o nich neví, pak se z mé strany jedná o varovný signál, že se v daném místě, dříve nebo později, může projevit fyzický problém. Intenzita vjemu vypovídá o síle naléhavosti orgán léčit, i když se ještě neprojevil fyzicky, ale též i v případě, že se duševní stav a energetické blokády ve fyzickém těle již somatizovaly.

Tuto schopnost je možné uplatnit i na dálku, neboť se jedná o mimosmyslové vnímání, které není ohraničené prostorem ani časem.

Nejsem oprávněna poskytovat klientovi diagnózu v medicínském smyslu, neboť určení a popis fyzické diagnózy náleží lékaři! Léčitelův vjem vypovídá především o energetických změnách, jejich stupni a lokalizaci, diagnóza lékařská pak o konkrétních morfologických důsledcích těchto změn.

Na jakém principu pracuje léčitel?

"Každý člověk vytváří svou duchovní i fyzickou činností určité vibrace, které léčitel registruje jako subtilní vyzařování nemocných tkání, a na základě svých vjemů potom stanovuje diagnózu. Z toho vyplývá, že každá nemoc má svou jemnější formu projevující se poruchou vyzařování. Tzv. energetický blok tvoří překážku přirozenému toku energií a je spojen s poruchou vyzařování v odpovídající lokalizaci. Jeho rozsah a stupeň jsou v přímé souvislosti se závažností onemocnění a poskytují tím také určitou prognostickou informaci. Energetické bloky je zpravidla možné uvést do souladu s klasickými lékařskými nálezy, avšak v řadě případů nikoliv, neboť léčitel je schopen vnímat ještě neprojevenou podobu onemocnění nebo lékařem nepoznanou příčinu onemocnění."


Pozor! Důležité!

Vnímání poruch vyzařování má individuální podobu, každý léčitel tak registruje stejnou změnu zcela odlišným, jemu vlastním způsobem a ve sděleních jsou pak zcela pochopitelné nuance. Podstata všech forem zvýšené citlivosti na jemná vyzařování
spočívá ve schopnosti registrovat vjemy smyslových orgánů astrálního a jemnohmotného těla, nikoliv těla fyzického, tedy hrubohmotného.


Uvedenou citaci naleznete v knize: PALOUČEK, Jan a Marcela MÜLLEROVÁ-PALOUČKOVÁ. Cesta k životu. České Budějovice: DONA, 1991

Pro rozšíření vědění o tomto tématu doporučuji knihu: PALOUČEK, Jan. Cesta k uzdravení-o daru léčení. Brno: INTEGRÁL, 2011

Psychosomatická poradna CLEMATIS,  +420 731 080 087
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky